Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 29/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã được tổ chức để đánh giá tình hình tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm và cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác theo thẩm quyền. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các đoàn thể huyện; Trưởng các phòng thuộc UBND huyện; Giám đốc BQLDA ĐTXD huyện; Trưởng ban tiếp công dân huyện; Trưởng Chi cục Thống kê huyện và Trưởng Chi cục thuế khu vực Yên Định - Thiệu Hóa.

Toàn cảnh đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen nhưng nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện vẫn đạt được kết quả tích cực; có 24/227 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Qua tổng kết, xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các lĩnh vực hoạt động, các điểm nổi bật trong năm 2023 của huyện đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh ước đạt 5,96%, đứng thứ 03 toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 66,85 triệu đồng, đứng thứ 04 toàn tỉnh; Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp 4.708 tỷ đồng (tăng 7,31%), dịch vụ 2.217 tỷ đồng (tăng 7,15%), tổng mức bán lẻ hàng hóa 5.579 tỷ đồng (tăng 12,59%). Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ làm nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ đồng bào sinh sống trên sông. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đam bảo, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Xét và chuẩn y kết nạp 342 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch Tỉnh ủy giao giai đoạn 2023-2025.

Xác định năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm 2024 huyện Yên Định đề ra mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8% trở lên; Thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/năm; Giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên ha canh tác đạt

170 triệu đồng/ha/năm; Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 4.000 tỷ đồng trở lên; Tỷ lệ tăng thu ngân sách tăng 12% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% trở lên. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục đồng thời đóng góp ý kiến vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Trong đó tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục – đào tạo; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình và các nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân trong huyện đoàn kết, phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu và giải pháp đề ra. Trong đó, cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sự tâm huyết, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Đức Nguyên-Hiệp Thương, TTVHTTTTDL