Trung tâm VH-TDTT huyện

100%

I.       Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm VH - TDTT huyện Yên Định

 

1.       Trung tâm VH - TDTT huyện Yên Định được thành lập ngày 22/9/1997 theo Quyết định số 2054 QĐ-TC/UB của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

2.       Trung tâm VH-TDTT huyện Yên Định có trụ sở làm việc tại Khu I - TT Quán Lào.

3.       Trung tâm VH-TDTT huyện Yên Định là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại kho bạc nhà nước, có con dấu để hoạt động, UBND huyện quản lý trực tiếp đối với Trung tâm, Sở VH - TT và DL Thanh Hóa hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Trung tâm có chức năng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn huyện theo đúng quy định của nhà nước.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1.      Nhiệm vụ của Trung tâm VH - TDTT huyện Yên Định là tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao phục vụ đời sống văn hóa – thể thao cho nhân dân bằng các hoạt động: Biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn nghệ quần chúng, hội diễn, hội thao, thi đấu thể dục thể thao, tổ chức các lễ hội, hoạt động thư viện, bảo tồn, bảo tàng các di tích lịch sử, di tích cách mạng và di tích văn hóa, tổ chức làng văn hóa, văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, thể thao, xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư, tổ chức thông tin lưu động, chiếu bóng....

2.       Trung tâm có nhiệm vụ hướng dẫn và tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa thông tin thể dục thể thao cho cơ sở, tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn viên, vận động viên, trọng tài và cán bộ chuyên trách văn hóa thông tin - thể dục thể thao ở cơ sở, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể dục thể thao ở huyện.

3.       Phối hợp với Ngành giáo dục – đào tạo tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng và hoạt động văn hóa ở các trường phổ thông trên địa bàn huyện.

III.Tổ chức bộ máy:

Hiện nay Trung tâm có 8 cán bộ công chức, viên chức, trong đó có 01 Giám đốc, 02 phó Giám đốc và 5 viên chức phụ trách ở các bộ phận chuyên môn: Thông tin tuyên truyền, Văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao, thư viện và nhà truyền thống.

Ban Giám đốc: 03 người, Viên chức: 05 người

          Giám đốc:            Lưu Duy Hưng - Phụ trách chung

          Phó Giám đốc:    Lê Tiến Dũng – Phụ trách Văn hóa – tuyên truyền       

          Phó Giám đốc:    Lê Văn Tùng – Phụ trách Thể dục thể thao, VNQC

          Viên chức:            Trịnh Thị Quế - Phụ trách Thư viện, nhà truyền thống

          Viên chức:           Ngô Văn Tự - Phụ trách Thông tin tuyên truyền, văn nghệ quần chúng, kế toán

          Viên chức:           Trịnh Lê Ninh - Phụ trách TDTT

          Viên chức:           Trịnh Xuân Thắng - Phụ trách TDTT

Viên chức:           Bùi Kim Thành - Phụ trách TDTT, thư viện điện tử

DANH SÁCH TRUNG TÂM VH - TDTT HUYỆN YÊN ĐỊNH

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

01

Lưu Duy Hưng

1964

Giám đốc Trung tâm

0982.510.135

02

Lê Tiến Dũng

1976

Phó Giám đốc Trung tâm

0979.737.636

03

Lê Văn Tùng

1983

Phó Giám đốc Trung tâm

0982.869.278

04

Trịnh Thị Quế

1982

Viên chức

0949.130.635

05

Ngô Văn Tự

1982

Viên chức

0949.003.236

06

Trịnh Lê Ninh

1986

Viên chức

0973.769.135

07

Trịnh Xuân Thắng

1987

Viên chức

0973.356.653

08

Bùi Kim Thành

1989

Viên chức

01688.507.338